X
X
Nazad na vrh

Reklamacije & Povraćaj

Reklamacije & Povraćaj

  1. Naslovna
  2. /
  3. Reklamacije & Povraćaj

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača “Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon direktor preduzeća MERIDIAN TECH D.O.O. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10b, dana

21.07.2020. godine donosi

P R A V I L N I K

O načinu i postupku rešavanja reklamacija potrošača privrednog društva

 

MERIDIAN TECH D.O.O. , adresa Bulevar Mihajla Pupina 10b, 11000 Beograd

Ovim pravilnikom, a na osnovu Zakona o zaštiti potrošača u cilju efikasnijeg regulisanja načina i postupka rešavanja reklamacija potrošača, privredno društvo MERIDIAN TECH D.O.O. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10b, utvrđuje sledeće:

Član 1.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list na online shop-u privrednog društva MERIDIAN TECH D.O.O. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10b u kojem je roba kupljena, uz ispravan fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun koji je izdat potrošaču prilikom prodaje robe.

Pravo na reklamaciju iz stava 1. ovog člana važi 2 (dve) godine od dana kupovine, što se utvrđuje na osnovu računa o kupovini koji sadrži sve neophodne elemente za identifikaciju online shop-a kao i prodate robe.

Član 2.

Ovlašćeno lice za prijem reklamacija je Nikola Grujanac.

Član 3.

Za svaku reklamaciju ovlašćena lica online shop-a sastavljaju Reklamacioni list. U Reklamacioni list se unose sledeći podaci:

  1. Naziv i adresa privrednog društva Meridian Tech D.O.O. , Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10b;
  2. Ime, prezime i adresa potrošača i svi prateći elementi, kao i oznaka kupljene robe/artikla;
  3. Datum kupovine, datum reklamacije, cena kupljenog artikla/robe, potpisi;
  4. Opis nedostatka na robi prema prijavi potrošača i njegov potpis;
  5. Zahtev potrošača u vezi sa robom, a koji mogu biti sledeći:

– uz saglasnost potrošača otkloni nedostatak na robi;

– uz saglasnost potrošača da robu sa nedostatkom zameni novom robom;

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2., tačka 5. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

– nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

– ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

– opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

– otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca. Ukoliko je potrošač zbog nedostatka na robi pretrpeo štetu, u zapisnik se unosi u visini oštetnog zahteva.

  1. Primedbe ovlašćenih lica online shop-a, posebno da li je nedostatak na robi posledica pogrešne/redovne upotrebe od strane potrošača ili je posledica fabričke greške, odnosno ako to nije moguće vizuelno utvrditi, preporuka da robu pregleda ovlašćena/licencirana institucija ili Komisija za reklamacije;
  2. Potpisi potrošača i ovlašćenog lica online shop-a, odnosno njegovog zamenika. Reklamacioni list se sastavlja u 3 (tri) primerka, od kojih se jedan uručuje potrošaču, jedan primerak se dostavlja ovlašćenoj/licenciranoj instituciji zajedno sa proizvodom koji je predmet reklamacije ili Komisiji za reklamacije, a jedan se zadržava u Meridian Tech-u.

Član 4.

Ovlašćeno lice online shop-a ili njegov zamenik, obavezan je da potrošaču koji podnosi reklamaciju na njegov zahtev, u najkraćem roku zameni kupljenu robu, ukoliko je očigledno da su nedostaci na robi posledica fabričke greške ili su nastupili kao posledica transporta i manipulacije pre prodaje robe, a potrošač je saglasan da se reklamirani proizvod zameni proizvodom iste vrste, marke i kvaliteta.

Član 5.

Ukoliko se na licu mesta istog dana kada je podneta reklamacija ne mogu utvrditi uzroci nedostatka na robi, koordinator online shop-a je dužan da izdvoji robu za koju je podneta reklamacija i da je uz zapisnik dostavi ovlašćenoj/licenciranoj instituciji ili Komisiji za reklamacije.

Član 6.

Ako ovlašćena/ licencirana institucija ili Komisija za reklamacije utvrdi da je reklamacija osnovana, obavaveštava koordinatora online shop-a ili njegovog zamenika o svojoj odluci da je reklamacija prihvaćena.

Obaveštenje iz stava 2. sadrži datum, vreme i mesto na kojem će biti ispunjen zahtev potrošača (predaja proizvoda koji je popravljen ili zamenjen novom robom iste vrste, marke i kvaliteta).

Ovlašćeno lice ili njegov zamenik preduzimaju mere da se najkasnije u roku od 8 dana od dana reklamacije obavesti potrošač o njegovom zahtevu za reklamaciju.

Član 7.

Ako ovlašćena/licencirana institucija ili Komisija za reklamacije utvrdi da reklamacija nije osnovana, o tome takođe obaveštava koordinatora online shop-a koji najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije obaveštava potrošača.

Ovlašćeno lice online shop-a ili njegov zamenik je dužan da bez odlaganja, a najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 14 dana.

Ukoliko online shop iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produženju roka roka za rešavanje reklamacije odmah obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Radno vreme službe telefonske prodaje je radnim danima od 08:00 – 16:00 h i subotom od 09:00 do 14:00 h – Uneti koje je radno vreme ili izbaciti

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Član 8

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MERIDIANBET SHOP prodavnica je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC, Maestro i Dina Card metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 9.

Na sva pitanja iz oblasti reklamacija koja nisu regulisana ovim pravilnikom primenjivaće se pozitivni zakonski propisi i odluke nadležnih organa.

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21.07.2020 uneti datum godine, odnosno danom donošenja i objavljivanja na oglasnoj tabli privrednog društva MERIDIAN TECH D.O.O.

 

Detaljnije o povraćaju robe, uslovi i vremenski rok

 

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora (online kupovine) zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Ukoliko ste se predomislili u vezi sa kupovinom  ili nakon isporuke paketa zaključite da vam ne odgovara broj, boja, model i slično, unutar već navedenih 14 dana moguće je izvršiti zamenu ili dobiti povrat uplaćenog novca.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji dobija u paketu sa isporučenim artiklima, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Šta se ne smatra odustankom od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača: Ukoliko kupac nakon što je naručio određeni artikal putem MERIDIANBET Internet prodavnice ne preuzme pošiljku, nakon dva pokušaja dostavljanja od strane kurirske službe sa kojom MERIDIANBET SHOP. Beograd ima zaključen Ugovor o pružanju ekspresnih usluga u unutrašnjem saobraćaju, smatra se da potrošač nije odustao od ugovora u smislu čl. 28 Zakona o zaštiti potrošača. U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ukoliko kupac ne preuzme naručene artikle, ugovor o prodaji se raskida zbog povrede ugovorne obaveze preuzimanja stvari i isplate kupoprodajne cene od strane kupca, te prodavac ima pravo na naknadu štete koju zbog toga trpi, prema opštim pravilima o naknadi štete. Obaveza naknade štete se smatra dospelom od trenutka nastanka štete.

Kako bi napravili zamenu ili vratili naručeno uz želju za povratom plaćenog kontaktirajte nas na broj telefona +381 668010022 ili pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected]

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koju vraća, a koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Troškove povraćaja poručenih artikala snosi isklučivo potrošač, osim u slučaju kada je razlog povraćaja greška MERIDIANBET SHOP online prodavnice ( poslat pogrešan artikal, progrešna boja, artikal sa nedostatkom).

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanjaMERIDIANBET SHOP je u obavezi da povraćaj izvrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice ili da uplaćena sredstva vrati kupcu na tekući račun.

Trgovac je dužan da, u roku od 14 dana od dana kad je primio obrazac za odustanak, izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke. Povraćaj uplata se vrši koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. Trgovac nije u obavezi da izvrši povraćaj dodatnih troškova, koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu, koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave, koju je ponudio trgovac. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.

Potrošač je dužan da robu vrati trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu ili dokaz o slanju robe koja se vraća.

U slučaju nepreuzimanja pošiljke, potrošač je dužan da pošiljaocu naknadi nastalu štetu, u visini troškova transporta.

 

Obrazac za odustanak od ugovora:

Klikni ovde

Povezi se sa nama

[email protected]

+381 668010022

Sva prava zadržana ©meridianbetshop.rs   • Opšti uslovi plaćanja, kupovine i politika privatnosti